Konkurs na Dzień Kobiet! Wygraj zestaw LUKSUSOWYCH kosmetyków przeciwzmarszczkowych o wartości 430 zł! - regulamin
Udostępnij Google News
Konkursy

Konkurs na Dzień Kobiet! Wygraj zestaw LUKSUSOWYCH kosmetyków przeciwzmarszczkowych o wartości 430 zł! - regulamin

1. Organizatorem Konkursu pt. "Konkurs na Dzień Kobiet! Wygraj zestaw LUKSUSOWYCH kosmetyków przeciwzmarszczkowych o wartości 430 zł!", zwanego dalej „Konkursem” jest Spółka Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 5/131 00-195 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000282571,wysokość kapitału zakładowego:  1.271.002,70 PLN zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.zaradnakobieta.pl, zwanym dalej "Serwisem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie 2-09.03.2018 roku do godz. 23:59 - termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie - na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej "Regulamin").

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Digital Avenue S.A. i ich rodziny (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).

5. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust. 4 powyżej, osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie (punkt 1.3. Regulaminu) tj. w terminie 2-09.03.2018 przesłać na adres kontakt@zaradnakobieta.pl odpowiedź pt. "Napisz krótko, co oznacza dla ciebie być piękną kobietą". W mailu należy podać imię i nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody.

5.  Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do uczestnictwa w Konkursie 1 odpowiedź, o czym mowa w punkcie 2.5 – 2.6.) powyżej.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie Zgłoszenia (pracy konkursowej) podczas publikacji wyników konkursu.

3. NAGRODA W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę: 1 zestaw kosmetyków marki Sesderma. W skład zestawu wchodzą 2 produkty z serii:

- Sesderma Reti Age Serum

- Sesderma Liposomal FERULAC Anti-aging system

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez jury złożone z członków Redakcji. Jury dokonuje  wyboru laureata tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 1 i 2 Regulaminu.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać zwrotną wiadomość e-mail ze swoimi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu) nie później niż 48 godzin od daty otrzymania informacji o wygranej. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 48 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres e-mail zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

4. Nagroda rzeczowa w Konkursie zostanie wysłana do 31 marca 2018 roku.

5.  Nagroda rzeczowa wysyłana będzie wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagrody poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Digital Avenue S.A. ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na Dzień Kobiet! Wygraj zestaw LUKSUSOWYCH kosmetyków przeciwzmarszczkowych o wartości 430 zł!", w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przesyłki – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą uwzględniane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Digital Avenue.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo.

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie