Regulamin konkursu - Niech tegoroczna jesień niesie za sobą zapach wiosny!

Regulamin konkursu - Niech tegoroczna jesień niesie za sobą zapach wiosny!

Reklama
 1. Organizatorem Konkursu pt. "KONKURS - Niech tegoroczna jesień niesie za sobą zapach wiosny!", zwanego dalej „Konkursem” jest Spółka Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Biała 4 05-077 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000282571,wysokość kapitału zakładowego:  1.271.002,70 PLN zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.styl.fm, zwanym dalej "Serwisem".
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie 21.11-10.12.2018 roku do godz. 23:59 – termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie – na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej "Regulamin").
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Digital Avenue S.A. i ich rodziny (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).
 5. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust. 4 powyżej, osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 8. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 9.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 10. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie (punkt 1.3. Regulaminu) tj. w terminie 21.11-10.12.2018 roku odpowiedzieć na zadanie konkursowe w którym należy dokończyć zdanie: "W jesienne wieczory najczęściej…”
 11.  Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do uczestnictwa w Konkursie 1 odpowiedź, o czym mowa w punkcie 2.5 – 2.6.) powyżej.
 12. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie Zgłoszenia (pracy konkursowej) podczas publikacji wyników konkursu.
 13. NAGRODA W KONKURSIE
 14. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę: wodę perfumowaną Perceive Soul dla Niej.
  Wartość pojedynczego flakonu perfum wynosi 76 zł netto (+23% vat) tj. 93.48 zł brutto.
Reklama
 1. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 2. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
 3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez jury złożone z członków Redakcji. Jury dokonuje  wyboru laureata tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 1 i 2 Regulaminu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać zwrotną wiadomość e-mail ze swoimi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu) nie później niż 48 godzin od daty otrzymania informacji o wygranej. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 48 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres e-mail zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
 6. Nagroda rzeczowa w Konkursie zostanie wysłana do 20. grudnia 2018 roku.
 7.  Nagroda rzeczowa wysyłana będzie wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagrody poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 9. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Digital Avenue S.A. ul. Biała 4, 05-077 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs - Tej jesieni podaruj sobie piękno", w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przesyłki – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 10. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą uwzględniane.
 11. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 12. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 14. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
 15. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Digital Avenue.
 16. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 17. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn.
 22. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo.
Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor zaradnakobieta.pl
o.szarycka@zaradnakobieta.pl
Wydawcą zaradnakobieta.pl jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Reklama
Reklama
Reklama