Dofinansowanie PFRON – wszystko, co powinnaś wiedzieć

Dofinansowanie PFRON – wszystko, co powinnaś wiedzieć

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, comiesięcznie dostawać mogą specjalnie przyznane im dofinansowanie. Za każdą osobę niepełnosprawną zatrudnioną w naszej firmie otrzymać możemy oddzielne, dodatkowe pieniądze. Pieniądze przeznaczone są na dofinansowanie pensji danego pracownika i pomagają w zmniejszeniu kosztów ponoszonych przez firmę na rzecz wypłacania wynagrodzeń.

Czym jest PFRON?

PFRON to skrót od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działa on na mocy prawa zapisanego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Na mocy tej samej ustawy, PFRON udziela pomocy finansowej firmom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Cele działania PFRON-u
  • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  • Powrócenie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa
  • Działania na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych aktywując je zawodowo i społecznie
  • Wszystkie powyższe cele PFRON spełnia finansując pracodawcom część pensji niepełnosprawnego pracownika.

Formy dofinansowania PFRON

Oprócz dofinansowania pensji, PFRON zajmuje się również refundowaniem kosztów ponoszonych przez pracodawców przez przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomaga również w finansowaniu tworzenia warsztatów terapii grupowej i indywidualnej oraz w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Współfinansuje niektóre z projektów Unii Europejskiej. Pomaga również osobom prywatnym, wspierając niepełnosprawnych na przykład w założeniu swojej pierwszej firmy.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie ubiegać się mogą zakłady pracy chronionej (zatrudnionych, co najmniej 25 osób niepełnosprawnych ze wskaźnikiem zatrudnienia wynoszącym przynajmniej 6%), firmy otwartego rynku pracy (mniej niż 25 zatrudnionych osób niepełnosprawnych). Po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, należy zarejestrować ją w ewidencji PFRON.
  • Rejestracji dokonuje się podczas składania wniosku o pierwszą wypłatę danego pracownika.
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, którzy nie mają zaległości związanych z PFRON oraz nie posiadają żadnych problemów finansowych.

Jak obliczamy liczbę pracowników?

Do liczby zatrudnianych osób niepełnosprawnych nie można doliczać osób pracujących z OHP, przebywających na urlopach wychowawczych oraz urlopach bezpłatnych. Dodatkowo osoby te nie mogą:
  • Być zatrudnione na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • Świadczyć pracy w związku z odbywaniem służby zastępczej bądź wojskowej
  • Świadczyć pracy w związku z otrzymaniem świadczenia rehabilitacyjnego
  • Być zatrudnione na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie
  • Mieć ustalone prawo do emerytury

Wysokość dofinansowania miesięcznego

Wysokość każdego dofinansowania ustalana jest indywidualnie. Zależy ona od wymiaru godzinowego pracy pracownika, stopnia jego niepełnosprawności, szczególnych schorzeń pracownika czy typu zakładu pracy. Wysokość dofinansowania jest ustalana, co rocznie na podstawie stawki najniższego, minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy o stopniu niepełnosprawności lekkim finansowani są w 50% tej stawki, w stopniu umiarkowanym – 125%, a w stopniu ciężkim – 170%.

Dodatkowe informacje w sprawie PFRON

PFRON ustalił osobny System Obsługi Dofinansowań i Refundacji dla osób niepełnosprawnych, w skrócie SODiR. Otworzone infolinie pozwalają na zadanie wszystkich pytań wykwalifikowanym urzędnikom państwowym: Infolinia: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) Infolinia: (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych) E-mail:  sod@pfron.org.pl
Udostępnij artykuł