Zasiłki dla rodziny

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, celowe. Jak i gdzie je uzyskać, komu przysługują?

Świadczenia rodzinne przysługujące rodzinom w Polsce możliwe są do uzyskania dla wszystkich rodzin znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej. Do przyznania świadczeń szczególnie predestynowane są rodziny zmagające się z problemem bezdomności, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie czy też przewlekłą chorobą któregokolwiek ze swoich członków.

Zasiłek rodzinny

Podstawowym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek rodzinny i pokrewne mu dodatki. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi od 77 do 115 zł w zależności od wieku dziecka. Przysługuje członkom rodziny do 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę na studiach. Przyznanie zasiłku uzależnione jest od wysokości otrzymywanych dochodów. W roku 2015 miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł. W przypadku, gdy wybrany członek rodziny lub dziecko posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas maksymalny dochód na osobę nie może przekroczyć 664 zł. Do zasiłku rodzinnego można dodatkowo otrzymać inne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka czy wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatkowe świadczenia dotyczą również pomocy dziecku w kontynuacji nauki, między innymi z tytułu kształcenia lub rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania czy z powodu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Każdej osobie, która pozostaje prawnym opiekunem nowonarodzonego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko. O zapomogę można wystąpić wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1 922 zł. Matka dziecka w czasie ciąży musi ponadto pozostawać pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia trwania ciąży. Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną może wystawić lekarz lub położna opiekująca się matką. Wniosek o taką zapomogę można złożyć do 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

Świadczenia pielęgnacyjne – jak i dla kogo?

Wnioskować można również o tzw. „zasiłki pielęgnacyjne”. Wysokość takiego zasiłku wynosi 153 zł miesięcznie. Przysługuje on dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz osobom, które ukończyły 75 lat. O zasiłek pielęgnacyjny nie mogą ubiegać się osoby uprawnione już wcześniej do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego. Osoby niepracujące, które opiekują się innymi członkami swojej rodziny mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Świadczeń takich nie można otrzymać jeśli już aktualnie otrzymuje się emeryturę, rentę rodzinną, inny rodzaj renty, zasiłek opiekuńczy lub inny rodzaj zasiłku dla opiekunów. Do 31 grudnia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1 200 zł miesięcznie, natomiast już od 1 stycznia następnego roku powiększone ono zostanie o 100 zł i wynosić będzie 1 300 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Możliwe jest dodatkowo otrzymanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje osobom, które rezygnują z podjęcia aktywności zawodowej ze względu na sprawowanie opieki nad osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Przysługuje ono również osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Kryterium dochodowe wynosi tutaj 664 zł na rodzinę. Zasiłek wynosi 520 zł miesięcznie.

Czym są zasiłki celowe? Kiedy przysługują?

Zasiłki celowe otrzymują rodziny, które posiadają naprawdę trudne warunki do życia oraz potrzebują pomocy w zakresie zakupu żywności, potrzebnych leków, ubrań, przedmiotów użytku codziennego a nawet opału w okresie jesienno-zimowym. Zasiłek celowy można przeznaczyć również na wykonanie niezbędnego niewielkiego remontu czy naprawy. Można nim pokryć również koszty pogrzebu. Możliwe jest także otrzymanie takiego zasiłku na specjalnej umowie nazywanej „kontraktem socjalnym”, kiedy osoba otrzymująca taki zasiłek uzyskała właśnie nowe zatrudnienie. Osoby bezdomne i niezdolne do pracy oraz nieotrzymujące innej pomocy mogą wnioskować o zasiłek specjalny na pokrycie kosztów leczenia i innych świadczeń zdrowotnych.

Inne specjalne zasiłki celowe:

  • Na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
  • Na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
  • Specjalny zasiłek celowy podlegający zwrotowi

Gdzie składać wnioski o świadczenia rodzinne?

Starając się o przyznanie jakiegokolwiek świadczenia rodzinnego czy pielęgnacyjnego należy udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta. Na miejscu należy zapytać o interesujący nas rodzaj pomocy i poprosić o formularz wniosku. Wypełniając wniosek nie można zapomnieć o dostarczeniu dodatkowych dokumentów niezbędnych do jego zweryfikowania. W przypadku wnioskowania o zasiłek rodzinny potrzebny będzie skrócony odpis aktu urodzenia. Ważne dokumenty to również potwierdzona kopia dokumentu tożsamości (urzędnik może potwierdzić tożsamość na miejscu), dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu np. zaświadczenie z urzędu skarbowego. Ważne są również wszelkie dokumenty stwierdzające niepełnosprawność, kontynuowanie przez dziecko nauki, ustalające wysokość otrzymywanych alimentów i tak dalej. Przy pobieraniu formularza wniosku należy więc dodatkowo również zapytać o spis wszystkich potrzebnych dokumentów dodatkowych, które będzie trzeba załączyć do wypełnianego wniosku. Każdy wniosek można poprawić w okresie 14 dni od otrzymania wezwania, jeśli składając go zapomnieliśmy o jakichś ważnych dokumentach lub brakuje w nim istotnych danych.

Jak zasięgnąć szerszych informacji?

Wszystkie informacje o świadczeniach opisanych powyżej oraz innych przysługujących rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej otrzymać można za pośrednictwem infolinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 661 10 00. Warto również skontaktować się ze znajdującym się w swoim miejscu zamieszkania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Udostępnij artykuł