Jak rozliczyć PIT osoby niepełnosprawnej
Udostępnij Google News
Finanse

Jak rozliczyć PIT osoby niepełnosprawnej

Osobom niepełnosprawnym przysługuje w podatku dochodowym od osób fizycznych  tzw. ulga rehabilitacyjna, czyli możliwość dokonania odliczeń kwot wydatkowanych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Komu przysługują uprawnienia do ulgi rehabilitacyjnej

Aby móc skorzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT 2016 musimy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności albo decyzję przyznającą rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. W orzeczeniu organy orzekające mogą przyznać jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Jest to istotne w przypadku korzystania z niektórych rodzajów odliczeń.

Do odliczeń z ulgi rehabilitacyjnej mają też prawo podatnicy, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne, spokrewnione z nimi i uzyskujące roczne dochody nie wyższe niż 9120 zł.

Od jakich przychodów możemy dokonywać odliczeń

Odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej można dokonać od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej oraz od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ulgę rozliczymy  w deklaracji pit-36, pit-37 lub pit- 28. Do zeznania należy dołączyć formularz PIT/O.

Jeżeli w roku podatkowym 2016 kwota przysługująca odliczeniu  z tytułu ulgi rehabilitacyjnej nie znajdzie pokrycia w naszych dochodach  lub przychodach, nie będzie możliwe odliczenie “niewykorzystanej”  kwoty  w kolejnych latach.

Odliczenia ulgi w roku podatkowym

Odliczenia można dokonać w zeznaniu rocznym PIT 2017, ale także w trakcie roku podatkowego. Jeżeli w roku podatkowym przychody lub dochody uzyskaliśmy z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy, z działów specjalnych produkcji rolnej, w takim przypadku ulgę można zastosować już przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak rozliczyć PIT roczny, gdy odliczeń dokonywaliśmy w trakcie roku? W rocznym zeznaniu podatkowym dokonuje się ostatecznego rozliczenia ulgi.

Na wniosek podatnika organ podatkowy może zwolnić też płatnika z obowiązku pobrania podatku albo ograniczyć wysokość pobieranych zaliczek, w przypadku wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, które wpłyną na   zmniejszenie podatku należnego za rok podatkowy do kwoty, do której adekwatne będą niższe zaliczki lub która nie wymaga ich wpłacania.

Rodzaje wydatków uprawniających do obliczeń

Musimy pamiętać, że nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Katalog wydatków przedstawiony jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma on charakter zamknięty, co oznacza, że tylko wydatki wymienione w tym katalogu podlegają odliczeniu. Wypełniając PIT 2016 warto więc sprawdzić, czy możemy odliczyć na przykład koszt dojazdu samochodem na badania lekarskie albo honorarium lekarza. Jeśli tych wydatków nie ma w katalogu, odliczenie nie przysługuje.

Należy też pamiętać że nie możemy odliczyć wydatków wymienionych w katalogu, ale zwróconych nam w jakikolwiek sposób lub sfinansowanych na przykład ze środków funduszu zakładowego.

Uwiarygodnienie wydatków

Odliczając PIT 2016 wydatki na cele rehabilitacyjne musimy mieć mieć na uwadze możliwość uwiarygodnienia ich przed organami skarbowymi. Ulga rehabilitacyjna nie jest świadczeniem przyznawanym z mocy prawa, lecz nasze wydatki muszą być  udokumentowane lub w pewnych przypadkach uwiarygodnione.  Nie zawsze wymagane są faktury, dowody wpłat czy przekazów pieniężnych.

W przypadku wydatków związanych z opłaceniem przewodników  oraz utrzymaniem psa asystującego dla potrzeb osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, a także używaniem samochodu osobowego do koniecznych przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej z I lub II grupą inwalidztwa albo niepełnosprawnego dziecka do 16. roku życia, posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków nie jest wymagane. Nie oznacza to jednak, że nie są wymagane żadne dowody. Na wypadek żądania przez organy podatkowe lub organów kontroli skarbowej podatnik powinien posiadać dowody uwiarygodniające  jego  prawo do odliczenia, np. podać dane przewodnika, okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego, okazać skierowanie lekarskie  oraz dokument potwierdzający odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Jakie kwoty możemy odliczyć w PIT 2016

Niektóre wydatki z tytułu ulgi rehabilitacyjnej możemy odliczyć w pełnej wysokości, inne ograniczone są limitami.

W przypadku nielimitowanych wydatków można odliczyć całą kwotę faktycznie wydatkowaną. Wydatki limitowane mogą być ograniczone limitem górnym kwotowym i wtedy odliczamy koszty faktycznie poniesione ale mieszczące się w granicach limitu. Odliczenia ograniczone limitem dolnym to wydatki na leki - możemy odliczyć w kwocie  różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Wydatki częściowo sfinansowane ze środków różnych funduszy np. Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, możemy odliczyć w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi a kwotą dofinansowania .

PIT 2016 z ulgą rehabilitacyjną oraz wszystkimi innymi przysługującymi odliczeniami łatwo można rozliczyć z programem PITax.pl Łatwe podatki. Program podpowiada, jak rozliczyć pit, aby skorzystać z maksymalnych odliczeń, pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania.
PITax.pl Łatwe podatki oferuje możliwość bezpłatnego, łatwego rozliczenia każdej deklaracji rocznej, a także dostęp do ogromnej bazy wiedzy o podatkach i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Udostępnij Google News Komentarze

Polecane dla ciebie