Rozwiązanie umowy o pracę - za porozumieniem stron, z winy pracodawcy, z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę - za porozumieniem stron, z winy pracodawcy, z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na kilka sposobów. Sposób rozwiązania umowy uzależniona jest od tego kto i na jakich warunkach chce zerwać umowę. Zobacz, co warto wiedzieć o tym zagadnieniu.

Rodzaje rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w następujący sposób: 1. za porozumieniem stron; 2. przez wypowiedzenie umowy o pracę; 3. bez wypowiedzenia;

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Tego rodzaju rozwiązanie może zostać zastosowane podczas rozwiązania każdej umowy o pracę. Nie ma tutaj znaczenie kto wystąpi z inicjatywą rozwiązania umowy. W tym przypadku nie obowiązuje określony w przepisach okres wypowiedzenie. Czas wypowiedzenia umowy powinien być zawarty w porozumieniu. Jeśli nie ma takich ustaleń rozwiązanie umowy następuje w dniu zawarcia porozumienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronne oświadczenie złożone przez pracownika lub pracodawcę. W wyniku wypowiedzenia stosunek pracy ustaje wraz z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu – czyli po okresie wypowiedzenia. W ten sposób może być rozwiązana umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa na okres próbny oraz umowa na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli w zapisie umowy znalazł się zapis o takiej możliwości.

Okres wypowiedzenia

W Kodeksie Pracy jest wyraźnie określona długość okresu wypowiedzenia dla umów zawartych na czas nieokreślony. Czas wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeśli pracownik przepracował mniej niż 6 miesięcy;
  • miesiąc, jeśli pracownik przepracował ponad 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik przepracował co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, które skutkuje natychmiastowym ustaniem stosunku pracy. W taki sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę. Ponieważ tego rodzaju rozwiązanie umowy o pracę jest bardzo drastycznym środkiem Kodeks Pracy ściśle określa warunki na jakich może dojść do tego rodzaju zerwania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia musi zawierać uzasadnienie, dla którego umowa została rozwiązana. Ponadto musi się tam znaleźć również informacja, że pracownik ma prawo do odwołania się do sądu pracy. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym stosowane jest najczęściej w przypadku, gdy pracownik wyraźnie zaniedbał swoje obowiązki, lub w wyniku własnego zaniedbania utracił możliwość wykonywania swojej pracy np. nie odnowił uprawnień zawodowych. Agnieszka
Udostępnij artykuł