Zasady podziału majątku po rozwodzie
Udostępnij Google News
Finanse

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Po rozwodzie cały wspólny majątek musi zostać podzielony pomiędzy obie osoby – żonę i męża. Zasady podziału majątku regulowane są przez zapisy prawa obowiązującego obecnie w Polsce. Są one ściśle określone, jednak od każdej decyzji sądu można się oczywiście odwoływać. Wyjątkiem, który nie podlega prawu podziału, jest związek, w którym zawarto intercyzę małżeńską – wtedy każdy z małżonków posiada swój oddzielny majątek.

Wspólność majątkowa – czym jest?

Jeśli małżonkowie nie zawarli intercyzy, to cały ich majątek staje się majątkiem wspólnym. Wszystkie dobra zgromadzone podczas trwania związku i małżeństwa, będą dobrami wspólnymi. Dlatego też rozwodząc się, najczęściej małżonkowie wnoszą o podział majątku zgromadzonego przez wszystkie lata, gdy byli razem.

Sprawa sądowa nie jest konieczna, jeśli rozstanie przeprowadzone zostanie „polubownie”, czyli małżonkowie sami podzielą się swoim majątkiem wedle tego, kto „na co” zarobił. Tak jednak często się nie zdarza.

Każde młode małżeństwo musi podpisać umowę majątkową. Pamiętajmy, że istnieje możliwość przyjęcia ustroju rozdzielności majątkowej i w takim przypadku, dobra osobiste zgromadzone przez jedną osobę, należą tylko do niej.

Majątek osobisty, a rozwód

W trakcie trwania małżeństwa de facto istnieją trzy masy majątkowe: majątek obojga z małżonków oddzielnie, oraz majątek wspólny. W przypadku spraw rozwodowych i podziału majątku, zazwyczaj jednak nie rozróżnia się tych majątków i wszystko traktowane jest, jako majątek wspólny.

Rozdział majątku następuje dopiero podczas rozwodu, czyli ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Rodzaje podziałów majątku

Majątek podzielić można na dwa sposoby. Pierwszy z nich ustala ustawa i jest to podział majątku sądowy. A drugi z nich to podział majątku umowny.

Przedmiotem podziału majątku sądowego stają się w szczególności dobra opisane poniżej:

  • Pobrane wynagrodzenie za pracę, zarówno z działalności gospodarczej, jak i z zawieranych przez małżonków umów zleceń czy umów o dzieło
  • Dochody z majątku wspólnego
  • Dochody z majątku osobistego (np. czynsz najmu czy odsetki od wierzytelności)
  • Środki zgromadzone na rachunkach bankowych małżonków
  • Środki zgromadzone na funduszach pracowniczych i emerytalnych

Majątek osobisty przedmałżeński

W skład majątku dzielonego po rozwodzie nie wchodzą wszelkie dobra nabyte jeszcze przed zawarciem małżeństwa, a należące tylko do jednej osoby ze związku. W szczególności majątek osobisty stanowią:

  • Wynagrodzenia niewypłacone jeszcze przez pracodawcę
  • Zaległe wynagrodzenia nieotrzymane przez jedną z osób
  • Przedmioty nabyte przez dziedziczenie
  • Darowizny
  • Zarobki związane z prawami autorskimi

W jaki sposób dzieli się majątek?

Wspólny majątek może zostać podzielony w sposób dwojaki. Po pierwsze wszystkie nieruchomości i dobra można spieniężyć, a następnie otrzymaną sumę podzielić na połowę. Jeśli do majątku należy duża nieruchomość, można z niej wydzielić dwie mniejsze nieruchomości i w ten sposób podzielić majątek na obu małżonków. Nieruchomość można także przekazać jednej ze stron, z przymusem spłaty na rzecz drugiego małżonka. W przypadku przyznawania prawa do domu czy mieszkania, sąd w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby małżonka, na którego barki „spada” obowiązek wychowawczy wobec dzieci.

Agnieszka

Udostępnij Google News Komentarze

Podobne tematy

Polecane dla ciebie